அழகான வரிகள்....

மணக்கால் அய்யம்பேட்டை | 10:11 AM | Best Blogger Tips
Image result for ✍அழகான வரிகள்....
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe2/1/16/270d.pngஅழகான வரிகள்....
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png
💐https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe3/1/16/1f490.png💐
வாழ்க்கை என்பது நீ சாகும் வரை அல்ல.. மற்றவர்களின் மனதில் நீ வாழும் வரை..
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png🌷https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png🌷https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png🌷https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png🌷https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png🌷https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png🌷https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png🌷https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png🌷https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png🌷https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6f/1/16/1f337.png🌷
நாம் தேவையில்லை என்று சிலர் நம்மை நினைக்க துவங்கும் முன் விலகி நிற்க கற்றுகொள்வது சிறந்தது.
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁
ஆசை படுவதை மறந்து விடு.. ஆனால் ஆசைப்பட்டதை மறந்து விடாதே..!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f71/1/16/1f339.png
🌹https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f71/1/16/1f339.png🌹https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f71/1/16/1f339.png🌹https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f71/1/16/1f339.png🌹https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f71/1/16/1f339.png🌹https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f71/1/16/1f339.png🌹https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f71/1/16/1f339.png🌹https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f71/1/16/1f339.png🌹https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f71/1/16/1f339.png🌹https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f71/1/16/1f339.png🌹
மன நிறைவு என்பது இயற்கையாக நம்மிடம் உள்ள செல்வம்.. ஆடம்பரம் என்பது நாம் தேடி கொள்ளும் வறுமை..
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f99/1/16/1f33a.png
🌺https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f99/1/16/1f33a.png🌺https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f99/1/16/1f33a.png🌺https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f99/1/16/1f33a.png🌺https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f99/1/16/1f33a.png🌺https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f99/1/16/1f33a.png🌺https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f99/1/16/1f33a.png🌺https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f99/1/16/1f33a.png🌺https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f99/1/16/1f33a.png🌺https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f99/1/16/1f33a.png🌺
சில நேரங்களில் தனிமை கடினம்.. சில நேரங்களில் தனிமை தான் இனிமையான தருணம்!..
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fde/1/16/1f43e.png
🐾https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fde/1/16/1f43e.png🐾https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fde/1/16/1f43e.png🐾https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fde/1/16/1f43e.png🐾https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fde/1/16/1f43e.png🐾https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fde/1/16/1f43e.png🐾https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fde/1/16/1f43e.png🐾https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fde/1/16/1f43e.png🐾https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fde/1/16/1f43e.png🐾https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fde/1/16/1f43e.png🐾https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fde/1/16/1f43e.png🐾
மரணத்தை பற்றி கவலை படாதே.. நீ இருக்கும்வரை அது வரப்போவதில்லை.. அது வரும்போது நீ இருக்கபோவதில்லை..
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f86/1/16/1f383.png
🎃https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f86/1/16/1f383.png🎃https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f86/1/16/1f383.png🎃https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f86/1/16/1f383.png🎃https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f86/1/16/1f383.png🎃https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f86/1/16/1f383.png🎃https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f86/1/16/1f383.png🎃https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f86/1/16/1f383.png🎃https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f86/1/16/1f383.png🎃https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f86/1/16/1f383.png🎃
புரியாததை புரிந்து கொள்ளுங்கள்.. புரிந்ததை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.. வெற்றி நிச்சயம்!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ff0/1/16/1f338.png
🌸https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ff0/1/16/1f338.png🌸https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ff0/1/16/1f338.png🌸https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ff0/1/16/1f338.png🌸https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ff0/1/16/1f338.png🌸https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ff0/1/16/1f338.png🌸https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ff0/1/16/1f338.png🌸https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ff0/1/16/1f338.png🌸https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ff0/1/16/1f338.png🌸https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ff0/1/16/1f338.png🌸
வாழ்க்கை உன்னை எதிர்பாராத இடங்களுக்கு கூட்டிக்கொண்டு செல்லும்.. அன்புதான் உன்னை வீட்டுக்கு அழைத்து வரும்!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f1a/1/16/1f33b.png
🌻https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f1a/1/16/1f33b.png🌻https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f1a/1/16/1f33b.png🌻https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f1a/1/16/1f33b.png🌻https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f1a/1/16/1f33b.png🌻https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f1a/1/16/1f33b.png🌻https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f1a/1/16/1f33b.png🌻https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f1a/1/16/1f33b.png🌻https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f1a/1/16/1f33b.png🌻https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f1a/1/16/1f33b.png🌻
அறிவுரை தேவைப் படும் போதுதான் ஆணவம் கண்ணை மறைக்கும்..!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f9b/1/16/1f33c.png
🌼https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f9b/1/16/1f33c.png🌼https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f9b/1/16/1f33c.png🌼https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f9b/1/16/1f33c.png🌼https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f9b/1/16/1f33c.png🌼https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f9b/1/16/1f33c.png🌼https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f9b/1/16/1f33c.png🌼https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f9b/1/16/1f33c.png🌼https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f9b/1/16/1f33c.png🌼https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f9b/1/16/1f33c.png🌼
நீ சிரித்து பார்.. உன் முகம் உனக்கு பிடிக்கும்..! 
மற்றவர்களை சிரிக்க வைத்து பார்.. உன் முகம் எல்லோருக்கும் பிடிக்கும்..!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png
🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8/1/16/1f341.png🍁
நீ நேசிக்கும் இதயத்தில் பல ஆண்டு காலம் வாழ்வதை விட உன்னை நேசிக்கும் இதயத்தில் சில நொடிகள் வாழ்ந்து பார் இதயத்தில் சுகம் தெரியும்
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8b/1/16/1f344.png
🍄https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8b/1/16/1f344.png🍄https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8b/1/16/1f344.png🍄https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8b/1/16/1f344.png🍄https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8b/1/16/1f344.png🍄https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8b/1/16/1f344.png🍄https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8b/1/16/1f344.png🍄https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8b/1/16/1f344.png🍄https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8b/1/16/1f344.png🍄https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f8b/1/16/1f344.png🍄
வளர்ந்த பின் வளைவது பெருமை.. வளைந்தே இருப்பது சிறுமை..
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f35/1/16/1f38b.png
🎋https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f35/1/16/1f38b.png🎋https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f35/1/16/1f38b.png🎋https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f35/1/16/1f38b.png🎋https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f35/1/16/1f38b.png🎋https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f35/1/16/1f38b.png🎋https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f35/1/16/1f38b.png🎋https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f35/1/16/1f38b.png🎋https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f35/1/16/1f38b.png🎋https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f35/1/16/1f38b.png🎋
விரும்புவதால் கருவறையில் மீண்டும் ஒருமுறை இடம் கிடைப்பதில்லை
வெறுப்பதால் கல்லறையும் நம்மை விட்டுவிட போவதில்லை இருக்கும்வரை மகிழ்சியாக இருப்பபோம்..
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png
🙏https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png🙏https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png🙏https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png🙏https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png🙏https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png🙏https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png🙏https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png🙏https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png🙏https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f64f.png🙏
வாழ்க வளமுடன்
Bottom of Form